دستور غذا : پاستا پروانه ای با شیربادام، قارچ و گوجه خشک شده-مخصوص وگان