دستور غذا : خورشت فسنجان با مرغ(خورشت مرغ با گردو و سس انار)